Anunt Administrator patrimoniu

 

                   Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu 1 normă (8 ore/zi), post vacant, pe perioadă nedeterminată, la sediul din str. Şos. Vestului nr. 22.

 

                   Condiţii de înscriere la concurs:

 • Studii superioare: inginer/ subinginer/ economist.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani în domeniul economic/ administrativ.

                   Actele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.                   

Calendarul concursului:

 • 17.112022 – 06.12.2022 – depunerea dosarelor
 • 08.12.2022 – afișarea rezultatelor la selecția dosarelor
 • 14.12.2022 – ora 09,00 – susținerea probei scrise
 • 14.12.2022 – după ora 16,00 afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 14.12.2022 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00 - 19,00 la secretariatul unității
 • 15.12.2022 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 08,00 - 10,00 la secretariatul unității
 • 15.12.2022 – după ora 16,00 afișarea rezultatelor finale după contestații la proba scrisă
 • 16.12.2022 – ora 09,00 – susținerea probei practice
 • 16.12.2022 – după ora 16,00 afișarea rezultatelor la proba practică
 • 19.12.2022 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 08,00 - 12,00 la secretariatul unității
 • 19.12.2022 – după ora 16,00 afișarea rezultatelor finale după contestații la proba practică
 • 20.12.2022 – ora 09,00 – susținerea interviului
 • 20.12.2022 – după ora 16,00 afișarea rezultatelor la proba de interviu
 • 21.12.2022 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 08,00 - 12,00 la secretariatul unității
 • 22.12.2022 – afișarea rezultatelor finale după contestații la proba de interviu și afișarea rezultatului final al concursului

                   Notă: Pentru fiecare probă punctajul minim este de 50 puncte pentru a fi admis la următoarele probe.                   

                   Informaţii la telefon: 0244528269.

DIRECTOR,

Prof. CRISTIAN VĂSII