Despre noi

Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” este situat în zona de vest a municipiului Ploieşti, pe Şoseaua Vestului nr. 22, în apropierea unor cartiere dens populate, care furnizează o buna parte a populaţiei şcolare. Are o suprafaţă de 23.000 m2 incluzând în patrimoniu mai multe clădiri: cladire scoala, cladire laboratoare, internate scolare, cantina, sala de sport, atelire, teren de sport, în componenţa cărora intră săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, ateliere, birouri, etc.

Instituţia noastră de învăţământ  funcţionează începând cu data de 01.09.1966, pe baza  Ordinului nr. 1042 din 31.08.1966, emis de Ministerul Energiei Electrice.

S-a numit, pe rând, Grupul Şcolar Energetic,  Şcoala Profesională Energetică, Liceul Industrial Nr.2, Grupul Şcolar  Industrial Energetic, Colegiul Tehnic “Elie Radu”, Liceull Tehnologic „Elie Radu”  şi a pregătit pe parcursul anilor muncitori calificaţi şi tehnicieni pentru sistemul energetic, cu deosebire din partea sudică a ţării.

Şcoala are ca forme de învăţământ liceu -  profil real (matematica-informatica, filologie, stiintele naturii) şi tehnic, zi, seral şi frecvenţă redusă, în domeniile electric, electronică şi automatizări, electromecanic, mecanic şi construcţii şi lucrări publice, şcoala de maiştri, domeniul energetic.

Numărul elevilor atraşi de oferta educaţională a şcolii noastre a crescut constant, de la 471, câţi au fost şcolarizaţi în primul an, numărul acestora ajungând la 1452 în anul şcolar 2005 – 2006 şi 1553 în anul şcolar 2011-2012. Dat fiind amplasamentul unităţii de învăţământ, şcolarizăm cu precădere elevi din zona de vest a oraşului, dar şi din comunele limitrofe. Totodată, specializarile pe care le asigură şcoala şi posibilitatea cazării în internatul propriu, aduc în rândul populaţiei noastre şcolare, elevi din localităţi apropiate judeţului Prahova.

Din punct de vedere economic, Liceull Tehnologic „Elie Radu se află într-o zonă dezvoltată a oraşului, în apropierea companiilor Aquila, Dero-Lever, Tromet, Coca-Cola, British American Tobacco S.A.

Liceul Tehnologic “Elie Radu”  a desfăşurat împreună cu diverşi parteneri (societăţi economice, instituţii de învăţământ, instituţii şi organizaţii culturale, reprezentanţi ai comunităţii locale, ONG-uri etc.) o serie de programe şi proiecte de interes local, naţional si internaţional. Acestea urmăresc adaptarea serviciilor educaţionale oferite de şcoală la cerinţele de modernizare a învăţământului european, crearea şi dezvoltarea competenţelor şi deprinderilor care să faciliteze integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, sporirea ataşamentului tinerilor faţă de valorile democraţiei autentice.

Baza materială a şcolii reflectă preocuparea pentru pregătirea tehnică, fără a se neglija pregătirea teoretică. Astfel elevii se pregătesc în laboratoare PRAM,  maşini electrice, măsurări electrice şi electronice, tehnologic, ateliere electromecanice, de prelucrări prin aşchiere, precum şi în cabinete de Protecţia muncii şi desen tehnic dar şi laboratoare de informatica, fizica, chimie, cabinete de istorie,  limbi moderne,  limba si literatura română şi multimedia. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii constituie o prioritate, şcoala noastră înscriindu-se pe direcţia stabilită prin P.R.A.I. si P.L.A.I.

Colegiul desfăşoară acţiuni de  parteneriat cu agenţi economici din domeniul electric, mecanic, constructii si lucrari publice (s.c. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., S.C. TROMET S.A., S.C. INSCONS s.r.l., S.C. ROINSTAL SERVICE s.r.l. etc. asigurând o bună desfăşurare a practicii elevilor. Astfel se consolidează parteneriatul public-privat, cu scopul de a adapta oferta educaţională la specificul pieţei muncii.

Cadrele didactice ale colegiului participă activ la cursurile de formare profesională continuă organizate de C.C.D. Prahova, U.P.G. Ploieşti, S.N.S.P.A. Bucureşti, precum si in cadrul Proiectelor POSDRU şi la activităţile metodice desfaşurate la nivel judeţean, prin cercurile pedagogice.

Şcoala asigură consilierea psihologică, profesională şi pentru carieră prin reprezentanţii A.J.O.F.M. Prahova, precum şi prin activitatea consilierilor educativi.