Lista minimala de documente ce susţin strategia de prevenire a corupţiei

Lista minimala de documente ce susţin strategia de prevenire a corupţiei SNA - HG 583/2016 si punerea in practica a acesteia prin HG 599 / 2aug. 2018 - Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupţie si a incidentelor de integritate

- Regulamentul de organizare si funcţionare al unitatii de invatamant;

- Regulamentul Intern al unitatii de invatamant;

- Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Reprezentativ al părinţilor / Asociaţiei de părinţi (fără link -statut tipărit);

- Raportul anual si semestrial privind starea si calitatea învățâmantului;

- Nr. decizie pentru constituirea comisiei de evaluarea anuala a riscurilor si a riscurilor de corupţie, pentru toate compartimentele din organigrama instituţiei; (88/28.09.2020)

- Nr. decizie pentru nominalizarea consilierului de integritate si a consilierului de etica (110/15.09.2021);

- Procedura de soluţionare a sesizarilor/reclamațiilor; (ROF 2021-2022 Anexa 2)

- Procedura pentru semnalarea neregularităților (conflict de interese, incompatibilităţi, alte tipuri de abateri de la deontologia profesionala) la nivelul instituţiei de învățământ;

- Proceduri in acord cu OMEC 5447/2020,cu modificările şi completările ulterioare si cu metodologiile in vigoare : 

   - Procedura pentru transfer elevi:

   - Procedura Feed-back elevi

   - Procedura pentru evaluare elevi;

   - Procedura pentru evaluarea cadrelor didactice/personalului didactic auxiliar si nedidactic - OMECTS 6143/2011, modificat cu OMECTS 4613/28.06.2012,completat cu OMEN 3597/18.06.2014,modificat si completat cu OMEC nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021;

- Procedura pentru asigurarea legalităţii si transparentei actului decizional;

- Codul de etica al personalului din unitatea de invatamant, aprobat in acord cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011-art. 98,alin.l) lit. b) şi Codul de etica -cadru in vigoare 4.831 din 30 august 2018; (ROF 2021-2022 Anexa 2)

- Codul de conduita al elevilor (extrase din Statutul elevilor, in vigoare) (ROF 2021-2022 CAP IX);

- Interdicţii legate de operarea cu fonduri a elevilor si personalului din unitatea de invatamant, cf. OMEC 5447/ 31.08.2020, cap. 4,art. 181;

- Procedura pentru stabilirea PLANULUI DE ACHIZIŢII;

- procedura pentru ACHIZIITIILE DIRECTE;

- Procedura pentru proiectarea BUGETULUI;

- Resurse bugetare si extrabugetare si surse de proveniență ; 

Toate documentele financiare ce sunt precizate in SNA 2016-2020, pentru a fi afişate, in spiritul transparentei cheltuirii fondurilor publice ;

- donaţii făcute scolii si numărul lor de inregistrare (cuprinderea lor in inventarul scolii-daca sunt echipamente, instalaţii, mijloace de lucru,etc);

- Drepturile si indatoririle parintilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, conform ROFUIP in vigoare cu modificările şi completările ulterioare - OMEC 5447/31.08.2020 -Titlul IX,Cap.1,2,3,4,5 ; (ROF 2021-2022 CAP X)