Saptamana meseriilor - Descriere unitate de învățământ

Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” este situat în zona de vest a municipiului Ploieşti, str. Şoseaua Vestului nr. 22, în apropierea unor cartiere dens populate: Malu Roşu, Ienăchiţă Văcărescu, Cartier Vest, 9 Mai. Se întinde pe o suprafaţă de 23.000 mşi are un patrimoniu format din mai multe clădiri, în componenţa cărora intră săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, centru de documentare și informare, ateliere, birouri, cantină, internat elevi, sală de sport și sală de festivități.

Funcţionează începând cu data de 01.09.1966, în urma Ordinului nr. 1042 din 31.08.1966 emis de Ministerul Energiei Electrice, numindu-se, pe rând, Grupul Şcolar Energetic, Şcoala Profesională Energetică, Liceul Industrial Nr.2, Grupul Şcolar Industrial Energetic, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”.

Şcoala are ca forme de învăţământ liceu zi, seral şi frecvenţă redusă, profil real (matematică-informatică), umanist (filologie), tehnic, în domeniile electric, electronică şi automatizări, electromecanic, mecanic, protecţia mediului şi construcţii şi lucrări publice, învățământ postliceal (şcoala de maiştri în domeniul energetic și şcoala postliceală în domeniul informatică).

Numărul elevilor atraşi de oferta educaţională a şcolii noastre a crescut constant, de la 471, câţi au fost şcolarizaţi în primul an, numărul acestora ajungând la 1831 în anul şcolar 2008 – 2009, după care, din cauza scăderii populatiei şcolare, s-a ajuns în anul şcolar 2022-2023 la 1455 elevi şcolarizaţi. 

Baza materială a şcolii reflectă preocuparea pentru pregătirea tehnică, fără a se neglija pregătirea teoretică. Astfel, elevii se pregătesc în laboratoare PRAM, maşini electrice, măsurări electrice şi electronice, tehnologic, ateliere electromecanice, de prelucrări prin aşchiere, precum şi în cabinete de Protecţia muncii şi Desen tehnic, dar şi laboratoare de Informatică, Fizică, Chimie, cabinete de Istorie, Limbi moderne, Limba și literatura română (CDI). Dezvoltarea bazei materiale a şcolii constituie o prioritate, şcoala noastră înscriindu-se pe direcţia stabilită prin P.R.A.I. și P.L.A.I.

Liceul desfăşoară acţiuni de parteneriat cu agenţi economici din domeniul electric, mecanic, construcţii şi lucrări publice, protecția mediului ( Societatea de DISTRIBUŢIE  ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., SC DAAS IMPEX SRL, SC PSM ENERGOCONSTRUCŢII S.R.L., CONPET SA, SC PECEF TEHNICA S.R.L., SC RUXO SERVICE CONSTRUCT S.R.L., S.C. TIAB S.A., SC AMPLO SA PLOIEŞTI, REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI, S.C.M. TROMET S.A., etc.), asigurând o bună desfăşurare a practicii elevilor. Astfel se consolidează parteneriatul public-privat, cu scopul de a adapta oferta educaţională la specificul pieţei muncii.

Cadrele didactice ale școlii participă activ la cursurile de formare profesională continuă organizate de C.C.D. Prahova, U.P.G. Ploieşti, S.N.S.P.A. Bucureşti, precum şi în cadrul şi la activităţile metodice desfăşurate la nivel judeţean, prin cercurile pedagogice.

Şcoala asigură consilierea psihologică, profesională şi pentru carieră prin reprezentanţii A.J.O.F.M. Prahova, precum şi prin activitatea consilierilor educativi.

Se acordă o atenţie deosebită activităţilor extracurriculare, şcoala investind fonduri proprii în amenajarea şi dotarea sălii de festivități.